Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

Jednoletý pomaturitní jazykový kurz ANGLIČTINY


Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-3667/2015 byla naše jazyková škola zapsána do seznamu vzdělávacích institucí, které mohou poskytovat ve školním roce 2017/2018 jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou "ANGLICKÝ a NĚMECKÝ JAZYK" v souladu s § 15 odst.1 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že studenti MAJÍ STATUT STUDENTA.


CHARAKTERISTIKA STUDIA

Intenzivní prezenční studium angličtiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí jazyka v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností. Výuka probíhá denně v rozsahu 4 vyučovacích hodin, celkem 20 hod. týdně. Výuku je zajišťována rodilými mluvčími podle kvalitních zahraničních učebnic. Součástí studia je příprava na mezinárodní jazykové zkoušky.

 

KOMU JE STUDIUM URČENO

Studium je určeno především pro absolventy středních škol, kteří vykonali první maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoleté studium (2018). Tito studenti mají statut studenta, za kterého hradí stát zdravotní i sociální pojištění a jejich rodiče mohou pobírat rodinné přídavky. Maturanti s dřívějších let se studia mohou také účastnit, ale bez výše uvedených výhod.


PROČ POMATURITNÍ STUDIUM

- naučíte se komunikovat a cizí jazyk aktivně používat

- výuka s rodilými mluvčími

- během studia máte statut studenta (zdravotní a sociální pojištění hrazeno státem)

- složení mezinárodní jazykové zkoušky přímo v Šumperku a získání mezinárodního certifikátu uznávaný českými a zahraničními univerzitami


CENA STUDIA

Ve školním roce 2018//2019 je roční školné 21.000 Kč, které je možné uhradit v měsíčních splátkách 10 x 2.100 Kč). Cena studia zahrnuje kompletní výuku včetně modelových testů k mezinárodním jazykovým zkouškám.


ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Po ukončení studia získají absolventi osvědčení o absolvování jazykového kurzu dle MŠMT ČR. Úspěšní absolventi se mohou přihlásit k mezinárodním zkouškám LanguageCert, na které budou během šk. roku připravováni, a které se vykonávají v Šumperku.


PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

Zájemci o studium se mohou přihlásit přímo v kanceláři školy nebo se zaregistrovat on-line na našich www stránkách. Každý student (kromě úplných začátečníků) musí absolvovat rozřazovací test, na který bude pozván po podání přihlášky. Na základě výsledku rozřazovacího testu, jsou studenti zařazeni do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní. Přihlášky pro školní rok 2018/2019 se již přijímají.

Přihlásit se ke studiu >> ZDE


Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku - pondělí 3.9.2018.
Ukončení 1. pololetí  - středa 31.1.2019.
Podzimní prázdninypondělí 29.10. a úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny od soboty 22.12.2018 do středy 2.1.2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3.1.2019.
Jednodenní pololetní prázdniny
- pátek 1.2.2019.
Jarní prázdniny - 11.3.2019 - 17.3.2019
Ukončení druhého pololetí - pátek 28.6.2019.

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY více >>

Certifikace LanguageCert

Akademie J. A. Komenského v Šumperku byla v období let 2006 - 2015 zkušebním centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds a od roku 2016 je zkušebním centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert, které se vykonávají v Šumperku. Zkoušky jsou zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.

Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu a jiných profesí.

Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu získáte plnohodnotný doklad Vaší jazykové úrovně s časově neomezenou platností, který Vám otvírá budoucnost při vzdělání, práci i běžném životě.

 

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENNČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY
Common European Framework of Reference for Languages

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy, který umožňuje porovnávat jazykovou úroveň studentů dosaženou v různých zemích a v různých vzdělávacích systémech. Definuje šest úrovní a umožňuje tak srovnávat různé zkoušky, učebnice, kurzy apod. Pro poněkud dlouhý název se používá zkratka ERR (a často i poněkud nešťastné SERR). Celý dokument si můžete stáhnout v angličtině ze stránek Rady Evropy nebo v češtině ze stránek Ministerstva školství.

Jednotlivé úrovně Referenčního rámce jsou označeny A1 až C2 a mohli bychom je zjednodušeně definovat takto:


A 1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A 2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby

B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

C1 Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C2 Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.